Leverings- en betalingsvoorwaarden
Leverings- en betalingsvoorwaarden van Blick Marktonderzoek. In deze leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: Blick Marktonderzoek.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten van leverancier afneemt dan wel met wie leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen leverancier en opdrachtgever tot stand komt.

1. Toepasselijkheid
De leverings- en betalingsvoorwaarden van Blick Marktonderzoek zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Blick Marktonderzoek en een opdrachtgever waarop Blick Marktonderzoek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Overeenkomst
1. De door Blick Marktonderzoek gemaakte offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot aan de offertedatum is verstrekt. Alle offertes zijn vrijblijvend.
2. De kostenopgave hangt samen met de omschreven opzet van het project. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. In de kostprijs is inbegrepen de levering van drie rapportexemplaren (in de Nederlandse taal), tenzij anders overeengekomen.
3. Er komt eerst een overeenkomst tot stand als Blick Marktonderzoek de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Blick Marktonderzoek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Blick Marktonderzoek anders aangeeft.
4. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. De (extra) kosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de opzet, o.a. ten aanzien van omvang, de fasering van het project, de methode, analyse en rapportering, die worden overeengekomen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Blick Marktonderzoek en/of door Blick Marktonderzoek ingeschakelde derden binden Blick Marktonderzoek niet dan nadat en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Blick Marktonderzoek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van Blick Marktonderzoek.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Blick Marktonderzoek het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blick Marktonderzoek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Blick Marktonderzoek worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Blick Marktonderzoek zijn verstrekt, heeft Blick Marktonderzoek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Blick Marktonderzoek de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Blick Marktonderzoek gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. Blick Marktonderzoek zal zich overigens wel inspannen om aan redelijke verzoeken tegemoet te komen.

4. Levertijd
Opgegeven levertijden zijn alleen verbindend bij opdrachtverlening vr of op de in het voorstelde vermelde datum. Onvoorziene omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of met buiten de macht van Blick Marktonderzoek gelegen factoren, kunnen leiden tot een aanpassing van de levertijd waarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

5. Honoraria
Blick Marktonderzoek is verplicht een adequate uren- en kostenverantwoording op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting vervalt indien sprake is van een vaste vergoeding voor een opdracht.

6. Betalingsvoorwaarden|
Facturering geschiedt als volgt: maandelijks op basis van nacalculatie. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum zoals vermeld op de factuur. Indien de genoemde betalingstermijn wordt overschreden, zal over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht, die gelijk zal zijn aan de op dat moment geldende wettelijke rente, zonder dat enige kennisgeving of sommatie daaraan is voorafgegaan. Ten laste van de opdrachtgever zullen tevens komen alle kosten die Blick Marktonderzoek zich buiten zowel als in rechte moet getroosten om bij overschrijding van een betalingstermijn incassering van haar vordering en rente te realiseren. Bij incasso in en buiten rechte is Blick Marktonderzoek gerechtigd tot een vergoeding van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 70,00.

7. Aansprakelijkheid
1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Blick Marktonderzoek en - indien deze zich mocht voordoen - haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de overeenkomst met Blick Marktonderzoek voldane en/of verschuldigde honorarium.
2. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoord, indien hij dit niet binnen n week nadat hij dit heeft ontdekt of had moeten ontdekken, maar uiterlijk binnen n maand na levering van de zaken/diensten schriftelijk aan Blick Marktonderzoek heeft gemeld. Als de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, kan van Blick Marktonderzoek geen nakoming en/of schadevergoeding in welke zin dan ook meer worden gevorderd.
3. De opdrachtgever vrijwaart Blick Marktonderzoek tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Blick Marktonderzoek .

8. Auteursrecht
Het auteursrecht op voorstellen voor een project en de daarbij behorende stukken berust bij Blick Marktonderzoek. Het auteursrecht op rapporten en andere in het kader van het project opgestelde stukken berust eveneens bij Blick Marktonderzoek, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever is gerechtigd de hier bedoelde schriftelijke stukken te vermenigvuldigen, echter uitsluitend voor intern gebruik binnen de eigen organisatie.

9. Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10. Toepasselijk recht - bevoegde rechter
De arrondissementsrechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Blick Marktonderzoek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Naar boven